بسته توسعه و ارتقا زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۶۸۸

تشکیل کارگروه تخصصی

بررسی وضع موجود

تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آموزشی به تفکیک رشته و مقطع آموزشی

تشکیل کارگروه متخصص (زیر ساخت ها)

بررسی وضع موجود و شناسایی تجهیزات مورد نیاز آموزشی (زیر ساخت)

تهیه لیست تجهیزات مورد نیاز آموزشی به تفکیک رشته و مقطع آموزشی بر اساس مستندات

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۳۹۶