کارشناس مسئول امور هیات علمی

تعداد بازدید:۸۰۵۹

خانم سعیده رهبر

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

پست الکترونیکی: s.rahbar@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۲۶

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۹