کارگزینی امور هیات علمی

تعداد بازدید:۱۶۳۸

کارگزین امور هیات علمی

آقای محمد سلیمی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک

پست الکترونیکی: mo.salimi@arums.ac.ir

تلفن تماس33534790    داخلی 2346

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

بایگانی کارگزینی آموزشی

خانم زهرا ملک پور

مرتبه علمی: فوق دیپلم

رشته تخصصی: حسابداری

تلفن تماس  33534790    داخلی 2346

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۰