کمیته ارتقا و ترفیع پایه

تعداد بازدید:۱۱۳۴۰

دبیر و مسئول دبیرخانه امور هیات علمی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

دکتر سعید صادقیه اهری

دبیر کمیته ارتقاء

۳۳۵۳۴۷53

عظیم ملک پور

مسئول کمیته ارتقاء مرتبه و کمیته تبدیل وضعیت

۳۳۵۳۴۷۴۲- ۳۱۵۵۲۳۵۵

مسعود محمدی

کارشناس کمیته ارتقاء مرتبه و کمیته تبدیل وضعیت

۳۳۵۳۴۷56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم جلسات کمیته ترفیع پایه

 

نیمسال اول

ماه هفته جلسه / شورا
اردیبهشت دوم جلسه ترفیع پایه
مرداد دوم جلسه ترفیع پایه

 

نیمسال دوم

ماه هفته جلسه / شورا
آبان دوم جلسه ترفیع پایه
اسفند اول جلسه ترفیع پایه

 

 

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۰