فرم نظرخواهی از مراجعین

فرم نظر خواهی از مراجعین
 • 0
 • مشخصات مراجعه کننده*بدون ذکر نام
  1
 • هدف از مراجعه*
  2
 • آیا انجام کار بموقع صورت گرفته است؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  4
 • آیا برخورد کارشناس رضایت بخش می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  5
 • آیا راهنمایی لازم در خصوص درخواست شما صورت گرفته است؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  6
 • آیا کیفیت خدمات ارائه شده مورد رضایت شما می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  7
 • در صورت نیاز به دسترسی به مدیر آموزش و معاون مدیر آموزش امکان پذیر بود؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بله
  خیر
  8
 • لطفا در صورت داشتن پیشنهاد و یا انتقاد در مورد خدمات آموزشی ارائه شده نظر خود را بیان نمائید.*ارائه پیشنهاد و یا انتقاد
  9