آرشیو فراخوان های جذب اعضای هیات علمی و بورس داخل دانشگاههای علوم پزشکی

تعداد بازدید:۳۵۳۲
فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

جدول اعلام نیاز چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۹۵/۱۲/۱۴

جدول اعلام نیاز سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ۹۴/۱۲/۲۵

جدول اعلام نیاز دوازدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ۹۴/۰۷/۱۳

جدول اعلام نیاز یازدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ۹۳/۰۸/۰۷

جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی دهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی ۹۲/۱۱/۲۸

جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی نهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی ۹۱/۱۲/۲۶

جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی در فراخون جذب اعضای هیات علمی خرداد ۹۱ ۹۱/۰۷/۱۵

جدول اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی ششمین دوره فراخوان جذب هیات علمی ۹۰/۰۷/۲۵

جدول نیازهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (پنجمین دوره جذب ۸۹)

جدول نیازهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (چهارمین دوره جذب ۸۸)

جدول نیازهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (شهریور ۸۸)

جدول نیازهای استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (بهمن ۸۷)

 

فراخوان جذب بورسیه داخل دانشگاههای علوم پزشکی
جدول اعلام نیاز چهارمین دوره فراخوان جذب بورسیه داخل دانشگاههای علوم پزشکی ۹۶/۰۵/۲۴
جدول اعلام نیاز سومین دوره فراخوان جذب بورسیه داخل دانشگاههای علوم پزشکی ۹۵/۰۶/۰۹
جدول اعلام نیاز دومین دوره فراخوان بورسیه دانشجویان مقطع Ph.D. دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۹۴/۰۶/۱۴
لیست سهمیه و رشته های دانشگاهها جهت اولین فراخوان بورسیه تحصیلی داخل کشور ۹۳/۰۴/۱۱

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۷