سرپرست امور هیات علمی

تعداد بازدید:۱۷۰۰

دکتر محمد مأذنی

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی:  بیوشیمی بالینی

پست الکترونیکی: mohammad.mazani@gmail.com

تلفن تماس:  ۳۳۵۳۴۷00   -داخلی: 2336

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۰