فرم نظرسنجی مدیریت آموزشی دانش آموختگان

فرم نظرسنجی مدیریت آموزشی دانش آموختگان
 • اطلاعات شناسنامه ای
  0
 • 1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • کد ملی*
  4
 • تاریخ تولد*
  5
 • جنسیت*
  زن
  مرد
  6
 • اطلاعات تحصیلی
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  8
 • رشته تحصیلی*
  9
 • دانشکده محل تحصیل*
  10
 • سال دانش آموختگی*
  11
 • اطلاعات شخصی
  12
 • شغل فعلی*
  13
 • تلفن همراه*
  14
 • تلفن ثابت*
  15
 • آدرس پستی*آدرس صحیح ایمیل
  16
 • توانمندی ها و علایق
  17
 • آموزشی ( لطفا رشته مورد نظر خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید*
  18
 • پژوهشی (لطفا زمینه پژوهش مورد نظر خود را مشخص کنید)*
  19
 • هنری ( مهارت یا علاقه خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید)*بصورت مورد 1و 2 مشخص کنید
  20
 • فرهنگی و اجتماعی*لطفا زمینه فرهنگی ، اجتماعی که مابل به همکاری می باشدرا به ترتیب اولویت مشخص کنید
  21
 • ورزشی*لطفا رشته ورزشی خود را به ترتیب اولویت مشخص کنید
  22
 • سایر موارد*
  23