میز خدمت الکترونیک

تعداد بازدید:۱۲۴۹۱۰

عنوان خدمت

کد خدمت

مراحل گردش کار

راهنمای میز خدمت - مدارک لازم- قوانین

شماره تماس مسئول مربوطه

نظرسنجی سوالات متداول

اعلام نتایج آزمون‌ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون‌ها ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۱ فرایند از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد     نظرسنجی
ثبت نام و برگزاری آزمون ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۰ فرایند ثبت نام از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی و برگزاری آزمون از طریق معاونت آموزشی صورت می‌پذیرد.     نظرسنجی
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج ازکشور ۱۸۰۴۱۰۲۳۰۰۰ فرایند از طریق مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت متبوع صورت می‌پذیرد     نظرسنجی
آموزش مداوم جامعه پزشکی ۱۸۰۵۱۰۲۴۰۰۰ فرایند از طریق سامانه  آموزش مداوم جامعه پزشکی با لینک صورت می‌پذیرد  

۰۴۵-۳۳۵۲۲۰۸۷

دکتر بهنام فیروزی

نظرسنجی
بازنگری برنامه‌های آموزشی رشته‌های تخصصی، دوره‌های فوق تخصصی وتکمیلی تخصصی ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۲ فرایند از طریق دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت متبوع صورت می‌پذیرد     نظرسنجی
بررسی درخواست‌های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی (** این مرکز فاقد رشته دستیار دندان پزشکی می‌باشد**) ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۴ فرایند نقل و انتقال دانشجویان از طریق سامانه وزارتی به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

درخواست و ارجاع به شورای آموزشی دانشگاه به صورت دستی صورت می‌پذیرد.

۰۴۵- ۳۳۵۲۲۰۸۸ خانم مهناز آذری نظرسنجی
برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی (** این مرکز فاقد رشته دستیار دندان پزشکی می‌باشد**) ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۳ فرایند ثبت نام از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی و برگزاری آزمون از طریق معاونت آموزشی صورت می‌پذیرد.     نظرسنجی
تدوین برنامه‌های آموزشی رشته‌های تخصصی، دوره‌های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۱ فرایند از طریق دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت متبوع صورت می‌پذیرد     نظرسنجی
تصویب و ابلاغ برنامه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۳ فرایند از طریق دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت آموزشی وزارت متبوع صورت می‌پذیرد     نظرسنجی
ارزشیابی کلیه آزمون‌های علوم پزشکی (** ارزشیابی امتحانات پایان ترم دانشجویان**) ۱۸۰۴۱۰۲۶۱۰۲ فلوچارت در این مرکز فقط امتحانات پایان ترم دانشجویان ارزشیابی می‌شود و نتیجه به اساتید اعلام می‌گردد. ۰۴۵- ۳۳۵۱۲۰۱۲۰ آقای عسگر آرمون نظرسنجی
ارزشیابی بخشهای آموزشی دستیاردانشگاههای علوم پزشکی ۱۸۰۴۱۰۲۵۰۰۰ فلوچارت ارزشیابی اساتید به دو صورت دستی و الکترونیکی صورت می‌پذیرد

خانم مرضیه محمدی ۳۱۵۵۲۳۵۲-۰۴۵

نظرسنجی
ارتقای اعضای هیأت علمی ۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۱ فلوچارت فرایند به صورت حضوری انجام می‌پذیرد.

۰۴۵- ۳۱۵۵۲۳۵۵ آقای عظیم ملک پور

نظرسنجی

جذب اعضای هیأت علمی

۱۰۰۳۱۰۲۸۱۰۰ فلوچارت ثبت نام اولیه و اعلام نتایج به صورت الکترونیکی از طریق لینک ذیل انجام می‌گیرد، مراحل مصاحبه طبق فرایند جذب اعضای هیأت علمی به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

۰۴۵- ۳۳۵۲۵۳۵۰ خانم سعیده رهبر

نظرسنجی
سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی وگسترش رشته‌های تخصصی، دوره‌های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی ۱۸۰۴۱۰۲۷۱۰۰ فلوچارت

 

۰۴۵- ۳۳۵۲۲۰۸۸ آقای مسعود محمدی

نظرسنجی
صدور گواهی معافیت ۱۱۰۲۱۰۱۴۱۰۳ فلوچارت  

۰۴۵- ۳۳۵۲۲۰۸۸ خانم مهناز آذری

نظرسنجی
ارزشیابی اساتید         نظرسنجی
سیستم مدیریت آموزشی (سما)         نظرسنجی
سامانه نقل و انتقالات دانشجویان (مهمانی)         نظرسنجی
سامانه دانشجویان جدید الورود         نظرسنجی
سامانه آموزش مجازی دانشگاه (نوید)         نظرسنجی

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰