بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

تعداد بازدید:۳۱۱۵

اعضای کارگروه بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

  • آقای مهدی حسین نژاد
  • آقای دکتر عزیز کامران
  • آقای دکترمرتضی عالیقدر
  • خانم دکترصادقه حسین زاده

اهداف کارگروه: 

۱) طراحی برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز های کشور

۲) استخراج عناوین پروژه های پژوهشی یا مشترک R&D میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات بر اساس نیاز کشور با ذکر اولویت

۳) ارائه راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸