بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

تعداد بازدید:۳۳۲۲

اعضای کارگروه بسته اعتباربخشی موسسه ای

 • آقای دکترعزیز کامران
 • آقای محمدرضا رضایی بنا
 • آقای دکتر جعفر محمدشاهی
 • آقای دکترمعصومه آقامحمدی
 • آقای دکتر کریم جعفری کفاش
 • آقای مهندس قربان صادقی
 • خانم ژیلا خانبابازاده
 • خانم رباب جوانمرد

اعضای کارگروه بسته اعتباربخشی بیمارستانی

 • خانم دکتر خاطره عیسی زاده فر
 • آقای دکتر عزیز کامران
 • آقای دکتر محمدقاسم گلمحمدی
 • آقای دکتر حسین دوستکامی
 • آقای دکتر عمران حاج محمدی
 • آقای دکتر محسن سقا
 • آقای دکتر رسول ملاطفی
 • آقای دکتر پرویز مولوی
 • آقای دکتر جعفر محمدشاهی
 • خانم دکتر مهزاد یوسفیان
 • خانم رباب جوانمرد

 

اهداف کارگروه:

۱) تشکیل کمیته خود ارزیابی

۲) خود ارزیابی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای

۳) رفع نواقص اعتبار بخشی

۴) برگزار ی جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص چالش ها و راهکارها

۵) تشکیل کمیته خود ارزیابی

۶) خود ارزیابی بر اساس استانداردها و سنجه های اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی

۷) رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی

۸) برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص راهکارهای رفع چالش ها

۹) تهیه استاندارد اجرای فرآیندهای دارای اولویت رای هر گروه و تصویب استاندارد در شورای آموزشی و شورای EDC و شورای دانشگاه

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸