مسئول امور عمومی

تعداد بازدید:۲۴۷۸

مسئول امور عمومی

محرم خدایی

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تخصصی: مدیریت نیروی انسانی

پست الکترونیکی:nima.khodaei@gmail.com

تلفن تماس:31552334-045

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹