فرم نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده ۸ طرح تکریم مردم)

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
 • 0
 • محل مراجعه*
  1
 • تاریخ مراجعه*
  2
 • جنسیت*
  3
 • سن*
  4
 • میزان تحصیلات*
  5
 • 6
 • اطلاع رسانی درباره زمان مورد مراجعه*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  7
 • 8
 • اطلاع رسانی درباره مراحل و مدارک انجام کار*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  9
 • 10
 • مسئولیت پذیری ارائه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  11
 • 12
 • رعایت قانون و عدالت توسط ارائه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  13
 • 14
 • مهارت و تخصص ارائه دهنده خدمت*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  15
 • 16
 • رعایت ادب و احترام کارکنان در برخورد با ارباب رجوع*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  17
 • 18
 • سرعت و دقت کارکنان در انجام کار*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  19
 • 20
 • امکانات و تجهیزات فیزیکی لازم جهت دریافت خدمت مورد نیاز*
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  21